Skip to content
Menu
Menu

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników serwisu internetowego w domenie sunroof.se (Serwis) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. W wyniku przeglądania Serwisu lub w związku z kontaktami z Administratorem może dojść do przetwarzania danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych. Źródło pochodzenia danych.

1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest SunRoof Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 8, 90-056 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000789666, NIP 7252290395, REGON: 383632393, kapitał zakładowy 12 500,00 zł, w całości wpłacony, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, telefon +4‌8 787 960 436,  adres email rodo@sunroof.se (dalej Administrator).

1.2. Administrator przetwarza podane przez Państwa w Serwisie Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, a ponadto dane zawarte w plikach cookies oraz dane nawigacyjne Serwisu.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, kontaktu za pośrednictwem narzędzi Serwisu, w tym formularza kontaktowego, pozostałej komunikacji i kontaktu, w tym w sprawach składania i przyjmowania ofert, przesłania informacji handlowych, zawierania i realizacji umowy zawieranych za pośrednictwem Serwisu, tj.  umów o usługi świadczone drogą elektroniczną, zawierania i realizacji innych umów, sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych oraz statystycznych. W tych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i ewentualnie nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie adres, nazwa firmy, NIP, REGON i inne dane podane w toku kontaktu, w szczególności w formularzu kontaktowym. W przypadku zawierania umowy, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody, co będzie wynikać z treści udzielonej zgody.

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną, a w przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Cookies. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych i pozostałych celach opisanych w Polityce cookies. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Dane zawarte w plikach cookies przetwarzane są na zasadach określonych Polityką cookies.

Dane nawigacyjne. Systemy informatyczne i procedury oprogramowania stworzone w celu zarządzania Serwisem pozyskują, podczas zwykłej działalności, niektóre dane osobowe, których transmisja jest domyślna podczas użycia protokołów komunikacyjnych. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali używanych przez użytkowników, adresy w URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą przy wysyłaniu żądania do serwera, wielkość uzyskanego pliku zwrotnego, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem IT Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat użycia strony internetowej oraz w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania oferowanych usług.

Google Analytics. Serwis korzysta również  z usługi Google Analytics, w celu analizy ruchu w sieci internetowej, zbierania i analizy danych dotyczących zachowania osób odwiedzających Serwis. Analiza ruchu w sieci wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej. Zgodnie z określonymi funkcjonalnościami Goolge Analytics piki „cookies” mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a dane w nich zawarte podlegać profilowaniu.

Operatorem usługi Google Analytics jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 z siedzibą w USA.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Google Analytics, oraz na przetwarzanie tych danych przez firmę Google, a także może uniemożliwić takie działania. W tym celu należy pobrać dodatek do przeglądarki dostępny tutaj: tools.google.com/dlpage/gaoptout, a następnie zainstalować go.

1.3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. dla celu kontaktu przed zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania, komunikacji, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, komunikatora itp.

b) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej

c) art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. przesłania informacji handlowych, jak również w celu marketingu bezpośredniego lub dochodzenia roszczeń

d) art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia- w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne.

1.4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia. Dane mogą być jednak profilowane zgodnie z funkcjonalnościami Google Analytics.

1.5. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Dane nawigacyjne nie są przetwarzane przez okres dłuższy niż siedem dni (z wyjątkiem konieczności wynikającej z działań właściwych organów, kiedy mogą być przetwarzane przez dłuższy okres zgodnie z tą koniecznością).

2. Prawa osoby, której dane dotyczą

2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

2.2.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.2.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, np. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. przez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

3.3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została udzielona.

3.4. Ponadto mogą Państwo zawsze wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności.

3.5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

4.1. Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, dostawców usług płatniczych, dostawców usług wysyłkowych, dostawców usług windykacyjnych, dostawców usług marketingowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi administratorami, przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom. Państwa dane, udostępnione przez Państwa w Serwisie, w szczególności wizerunek, będą dostępne do zapoznania się także wobec użytkowników Serwisu. 

4.2. Państwa mogą przekazane podmiotom powiązanym z Administratorem w celach ściśle związanych i niezbędnych dla świadczenia usług, takich jak zarządzanie systemami informatycznymi lub w celu przetwarzania operacji wykonanych przez inne oddziały grupy w tych samych celach. 

4.3. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika zamawiającego wysyłkę materiałów informacyjnych (broszury i inne materiały informacyjne, itp.) będą użyte wyłącznie w celu zorganizowania dostawy i ujawnione osobom trzecim (firmy pocztowe, znakujące, kurierskie, itp.) jedynie, jeśli jest to konieczne do jego osiągnięcia.

4.4. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z określonych usług  w tym np. gmail, google analytics, google drive, G-suite, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, ale tylko pod warunkiem istnienia gwarancji zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, np. wynikających z uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

4.5. Administrator posiada również stronę typu fanpage w serwisie internetowym Facebook i Instagram. W związku z tym dane w postaci imienia i nazwiska lub inne dane odpowiednio do funkcjonalności tych serwisów mogą być gromadzone, a następnie udostępnianie operatorowi serwisu Facebook lub Instagram, a w takim przypadku przetwarzanie danych dokonywane jest w celu korzystania ze strony administratora w tych serwisach i marketingu z pomocą tych serwisów.

4.6. Serwis zawiera linki do innych stron. Ich obecność może oznaczać zbieranie danych przez strony i dla stron zarządzanych przez osoby trzecie. Zarządzanie informacjami zebranymi przez „osoby trzecie” również podlega odpowiedniej regulacji zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego odrębnego administratora.

4.7. Swoje informacje powierzają Państwo również naszym zaufanym partnerom, czyli stronom trzecim z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie do potrzeb i zainteresowań reklam, które są widoczne na naszych stronach i usług, które dostarczamy.

Takim zaufanym partnerem jest Extradom.pl, jak również podmioty które realizują i zlecają Extradom.pl działania reklamowe (reklamodawcy). Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych przez Extradom.pl i jego reklamodawców znajdują się w polityce prywatności. Aby móc prezentować reklamy (np. produktu) udoskonalać nasze usługi i maksymalnie dopasować je do Państwa zainteresowań nasi zaufani partnerzy mają możliwość przetwarzania Państwa danych związanych z odwiedzanymi stronami internetowymi (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Państwa zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy). Podstawą prawną przetwarzania danych w celu pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Nasi zaufani partnerzy przetwarzają Państwa dane osobowe w calach marketingowych na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać, wysyłając wiadomość na adres iod@extradom.pl.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy aby dostosować do  potrzeb i zainteresowań reklamy, które widoczne są na naszych stronach i usługi, które dostarczamy.

4.8. Poza wyżej wymienionymi okolicznościami, dane nie zostaną udostępnione nikomu, za wyjątkiem sytuacji podyktowanych wymogami umowy lub za zgodą zainteresowanego. W tych przypadkach, dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim, wyłącznie pod warunkiem, że:

– wyrażono wyraźną zgodę na udostępnienie danych osobom trzecim;

– istnieje potrzeba udostępnienia danych osobom trzecim w celu wykonaniu zamówionej usługi lub wykonania umowy;

–  na żądanie uprawnionych organów.

W żadnych innych przypadkach dane nie będą rozpowszechniane.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6. Dane kontaktowe

6.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: rodo@sunroof.se lub pisemnie na adres: SunRoof Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 8, 90-056 Łódź. W ten sam sposób mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: radca prawny Adam Klimczak.

Stan na dzień 01.02.2021